LOMOZ o.z.

2% z dane

Ako separovať?

Vždy je dilema, ako separovať, kam patrí aký odpad. Aj keď chceme separovať, niekedy vlastne ani nevieme ako. Ľudia často nevedia kam patrí plechovka od piva, kam kartón od mlieka, kam konzerva? Pokúsim sa to zhrnúť. Čo, kam, kde...

Ako separovať

 

Najprv ale ešte otázka, prečo separovať?

V odpade, ktorý vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých materiálov, ktoré sa dajú ďalej technologicky využiť, upraviť, vyrobiť z nich iné výrobky alebo suroviny. A tie znovu môžeme vyseparovať a ďalej použiť. Určite sa tak môžu odbremeniť skládky alebo spaľovne.

Triedením odpadu sa znižuje množstvo odpadu na skládkach, eliminujú sa čierne skládky, znižujú sa náklady na zvoz a spracovanie komunálneho odpadu, šetria sa prírodné zdroje. Na skládkach sa stále hromadí veľa plastov, papiera, skla a iných materiálov, ktoré by sa dali opätovne využiť bez toho, aby znečisťovali našu prírodu.

 

Ako separovať?

Zákon o odpadoch určuje šesť základných farieb kontajnerov. U nás používame: Žltá určená na plasty (dávame aj TetraPaky, plechovky od nápojov, konzervy od potravín), modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Čierny je určený na zmesový odpad, ktorý sa nedá separovať a recyklovať. Rozmiestenie kontajnerov v obci nájdete TU.

Na to, aby bolo možné odpad recyklovať, je potrebné ho umiestniť do správnej zbernej nádoby.

Správne recyklovať môžu pomôcť aj symboly na obale:

- všeobecný symbol recyklácie

- symbol označuje, že tento odpad (obal), môže byť recyklovaný, teda je recyklovateľný. Číslo, respektíve kód, označuje druh odpadu (materiál)

- symbol z prázdnych šípok označuje, že obal bol vyrobený z recyklovaného materiálu

- tento symbol hovorí,  že výrobca obalu zaplatil oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečuje formou finančnej podpory spätný zber a triedenie

- označuje, že obal má byť po použití vhodený do príslušnej nádoby na triedený zber, respektíve v prípade nerecyklovateľného obalu do zbernej nádoby

- používa sa pri elektrických a elektronických zariadeniach

 

Plasty

Separovanie plast

Najväčší podiel odpadu na skládkach, v riekach, moriach a oceánoch tvoria plasty! A to až 90%. Sú to prevažne PET fľaše a iné nápojové obaly. Tieto sa však môžu použiť pre automobilový priemysel, nové fľaše alebo textil. Na Slovensku vzniká približne 120 000 ton plastového odpadu ročne a celosvetovo na jedného obyvateľa zhruba 53 kilogramov.

♻ Plastový odpad separujeme do žltých vriec či nádob. Označenie na obaloch býva zvyčajne PET, PE-HD, PVC, PE-LD, PP, PS a O (pod symbolom šípok do trojuholníka). Spolu s plastmi separujeme aj tetrapaky, plechovky či vypláchnuté konzervy od potravín (tieto však môžeme separovať spolu s kovmi).

Do žltých nádob či vriec nevhadzujte gumu a molitan, ani obaly znečistené zvyškami potravín či nebezpečnými chemikáliami.

Ideálne je však obmedziť používanie plastov. Plasty totiž nie je možné recyklovať donekonečna. A to napríklad nakupovaním v bezobalovom obchode – čistiace prostriedky, potraviny, obmedzením igelitových tašiek, jednorazových pohárikov, PET fliaš.

 

Tetrapaky

Nápojové kartóny sú vyrobené z viacerých vrstiev – papier, fólia a hliník. Označujú sa VKM (viacvrstvové kombinované materiály).

♻   Separujeme ich spolu s plastmi do žltého vreca alebo nádoby.

 

Kovy (plechovky, konzervy)

V domácnostiach sa často stretáme aj s kovmi, a to v podobe plechoviek a konzerv.

♻   A aj tieto separujeme spolu s plastmi do žltých nádob. Alebo ich môžeme aj odniesť do zberných surovín.

Vyrobené sú prevažne z hliníka a železa, ktoré sa dajú roztavením pomerne dobre recyklovať. Ale sú aj dobre odolné. Hliníková plechovka sa rozkladá v prírode cca 60 rokov.

Rovnako môžeme separovať napríklad aj čistý alobal, viečka od jogurtov alebo pohárov na zaváraniny.

Obaly znečistené napríklad od farieb či lepidiel patria medzi nebezpečný odpad!

 

Papier

Recyklovanie papier

Papier tvorí zhruba 20% odpadu. Výrobu papiera „pocítia“ hlavne lesy.

♻  Papier môžeme recyklovať do modrých nádob, alebo vriec. Samozrejme nemôže byť znečistený. Nepatria sem ale napríklad rolky od toaletného papiera či obaly od vajíčok. Ani papier však nie je možné recyklovať donekonečna, a preto by sme ním mali šetriť.

 

Sklo

Recyklovanie sklo

Sklo je vyrobené z kremičitého piesku tavením a dá sa recyklovať donekonečna (tavenie je však energeticky náročné).

♻  Sklo vhadzujeme do zelených nádob. Nepatrí sem ale napríklad plexisklo, autosklo, drôtené sklo, zrkadlá či žiarovky.

 

Textil

Recyklovanie textil

Oblečenie ktoré už nenosíme určite nepatri do komunálneho odpadu. Môžeme ho darovať či predať na bazoši alebo Facebookovej skupine. ♻  Textil tiež môžeme vhodiť do bielych kontajnerov. Využije sa buď pre charitu, alebo poslúži ako materiál do kobercov či izolácia.

 

Elektroodpad

Recyklovanie elektro

Recykláciou elektroodpadu získame kovy a vzácne kovy ako zlato a striebro, plasty a sklo. Elektroodpad vyhodený v prírode sa v podstate nikdy nerozloží. Okrem toho majú staré spotrebiče v sebe aj nebezpečné materiály.

♻  Drobné elektro ako mobily, IT zariadenia, náradie, malé kuchynské spotrebiče, elektronické hračky, ale napríklad aj CD a DVD nosiče, môžeme celoročne vhadzovať do špeciálneho červeného kontajnera.
Na veľké zariadenia ako TV, chladničky, či práčky, býva pravidelne, dvakrát do roka vyhlasovaný zber.

Batérie obsahujú ťažké kovy ako olovo, kadmium, nikel alebo ortuť. Všetky tieto kovy sú toxické a nepatria do bežného smetného koša! ♻  Batérie môžeme vhodiť do červeného kontajnera na elektroodpad alebo do boxov v obchodoch či v priestoroch základnej a materskej školy.

Kuchynský olej

Ani bežný kuchynský olej by nemal končiť v komunálnom zmesovom odpade. ♻   Ten môžeme vždy zaniesť na obecný úrad.

Svetelné zdroje

♻  Žiarovky či trubice nepatria do skla. Klasické, reflektorové, halogénové žiarovky a lineárne žiarivky (trubice) patria žiaľ do komunálneho odpadu.

Úsporné žiarivky výbojky a LED patria do špeciálnej nádoby (umiestnená na chodbe OcÚ).

Nebezpečný odpad

Farby, rozpúšťadlá, lepidlá, motorové oleje či balenia obsahujúce ich zvyšky tiež určite nepatria medzi zmesový odpad, teda do čiernej nádoby. ♻  Tieto treba odovzdať vždy počas vyhláseného zberu nebezpečného odpadu.

Lieky

S liekmi je to jednoduché. ♻  Nepoužité patria vždy späť do akejkoľvek lekárne.

Pneumatiky

Podobne aj pneumatiky. ♻  Je vám povinný odobrať akýkoľvek pneuservis. Prípadne kontaktujte obecný úrad.

 

Recyklácia je ekologický (ekologickejší) spôsob ako sa zbaviť odpadu. Ešte lepšie však je čím menej odpadu produkovať. Napríklad obmedzením používania jednorazových obalov či znížením používania plastov. Odvoz a recyklácia odpadov z farebných nádob je pre domácnosti bezplatná. Systém financujú výrobcovia produktov a obalov.

 

Triediť sa oplatí!

 

Priroda

 

maro | 25.05.'21 21:49 | Svet okolo nás | Zdieľať | tlač vytlačiť

Komentáre

Pridať komentár

/meno, povinná položka/
/mail, povinná položka/
/web/


Formátovanie príspevku: hrubé  podčiarknuté  kurzíva
 

© 2009 - 2011 LOMOZ o.z. | www.lomoz.sk | lomoz@lomoz.sk
sponzor hostingu: inet.sk | webdesign: bohacek.sk