Kultúra a zvyky O projekte
Šport Horných Orešian

Príroda Horných Orešian

Obec sa rozprestiera na východných svahoch Malých Karpát a v západnej časti Trnavskej pahorkatiny.

2% z dane

Rozloha jej katastra je presne 21,5689 km². V katastrálnom území obce sa nachádza, alebo doň zasahuje niekoľko chránených území. Predovšetkým je to Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty, Prírodná rezervácia Lošonský háj, Chránený areál Všivavec a Chránené vtáčie územie Malé Karpaty.

Prírodná rezervácia Lošonský háj

(242 600 m2, 1984, 5. stupeň ochrany, Horné Orešany)

Losonsky háj

Nachádza sa v tzv. Lošonskej kotline. Ochrana sa tu vzťahuje na územie s lesnými porastmi s prirodzeným drevinovým zložením, je vyhlásená na ochranu zachovalých dubových porastov a ich spoločenstiev na rozhraní 2. a 3. vegetačného stupňa. Vyskytuje sa tu: roháč veľký, kôrovník dlhoprstý a žlna sivá.

Kôrovník dlhoprstý a roháč veľký

Kôrovník dlhoprstý a roháč veľký

Chránený areál Všivavec

(341 109 m2, 1992, 4. stupeň ochrany, Smolenice, Boleráz a Horné Orešany)

Všivavec

Predmetom ochrany je ochrana teplomilných spoločenstiev a skalných (dolomitických) odkryvov predhoria Malých Karpát. Svoj výskyt tu majú okrem iného modlivka zelená a strakoš červenochrbtý. Z rastlinstva sú to napr. hlaváčik jarný a vstavač vojenský.

Strakoš červenochrbtý a hlaváčik jarný

Strakoš červenochrbtý a hlaváčik jarný

Chránené vtáčie územie Malé Karpaty

(506,336 km², 2005, 2. stupeň ochrany, od Záhorskej Bystrice až po Prašník a Brezovú pod Bradlom)

Vtáčie územie

Ochraňuje zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov: ďatľa prostredného, výra skalného, muchárika bielokrkého, orla kráľovského atď.

Ďateľ prostredný, výr skalný a muchárik bielokrký

Ďateľ prostredný, výr skalný a muchárik bielokrký

CHKO Malé Karpaty

(646,1 km², 1976)

Jediné veľkoplošné chránené územie vinohradníckeho charakteru na území Slovenskej republiky. Predstavuje geomorfologický celok, ktorým začína vyše 2000 km dlhý Karpatský oblúk. Ide o jadrové pohorie so špecifickým vývojom kryštalinika, so sedimentárnym obalom a príkrovovými jednotkami.

Na karbonátových horninách Malých Karpát sa nachádzajú krasové javy v podobe jaskýň, priepastí, škrapov, vyvieračiek a závrtov. Tieto javy sú v krasoch, ktorých je v pohorí až osem, mimo iných aj Kuchynsko-orešanský. Územie Malých Karpát je husto zalesnené. Z toho na 90 percent listnatými stromami. Nižšie svahy pokrývajú dubiny, vyššie rastie najmä buk. Na južných svahoch les ustúpil vinohradom.

Vyskytujú sa tu druhy ako ľalia zlatohlavá, medvedí cesnak, drieň obyčajný, vatovec obrovský, či iné druhy, ktoré tu majú jediný výskyt v rámci Slovenska - napr. listnatec jazykovitý a rešetliak skalný.

Malé Karpaty majú tiež pestré živočíšstvo. Časté sú stretnutia so srnčou zverou a muflónmi. Vyskytuje sa tu aj bobor hrdzavý. Z vtáctva napríklad skaliar pestrý a bocian čierny. Z hmyzu môžeme natrafiť na fúzača veľkého či pestroňa vlkovcového.

Drieň obyčajný, listnatec jazykovitý a bobor hrdzavý

Drieň obyčajný, listnatec jazykovitý a bobor hrdzavý"

Salamandra škvrnitá, hadiar krátkoprstý a bocian čierny

Salamandra škvrnitá, hadiar krátkoprstý a bocian čierny